top of page
 • Mikä AA on?
  AA:n virallinen määritelmä on seuraava: "AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja, toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius."
 • Mikä on sekulaari AA?
  Sekulaari AA on uskonnottomien tapa ajatella ja toimia Nimettömien Alkoholistien joukossa. Siinä pyritään madaltamaan kaikkien kärsivien alkoholistien kynnystä tulla AA:n piiriin saavuttaakseen pysyvän raittiuden AA:ssa, huolimatta omista uskomuksistaan tai jumalauskon puutteestaan.
 • Miksi haluaisin tulla AA:n piiriin?
  Jos olet sitä mieltä että alkoholin käyttö aiheuttaa sinulle ongelmia ja haluat lopettaa juomisen, etkä kykene siihen yksin AA:n vertaistuki saattaa tarjota tukea ja käytännöllisiä neuvoja. Monille vertaistuki on tärkein AA:n yksittäinen ominaisuus.
 • Olen kuullut että AA on uskovainen yhteisö. Entäs jos en usko mihinkään jumaliin?
  Suuri osa AA:n perustajista oli todennäköisesti uskonnollisia, samoin useat nykyiset jäsenet. Tulet todennäköisesti huomaamaan että AA:n palavereissa ja kirjallisuudessa käytetään paljon uskonnollissävytteistä terminologiaa. On hyvä tiedostaa, että AA:n perustivat yhdysvalloissa 1930 -luvulla alkoholisoituneet pääosin valkoiset miehet. Tuona aikana uskonnolliset termit ovat olleet maallikoille lähes ainoat käytössä olevat keinot joilla on voitu käsitellä ihmisen sisäistä elämää ja mahdollisia psyyken ongelmia. Ainoa vaatimus AA:n jäsenyydelle on halu lopettaa juominen. Joukossamme on ateisteja, agnostikkoja, vapaa-ajattelijoita, humanisteja yms. jotka ovat raitistuneet AA:n piirissä. Joillakin on takanaan jo kymmenien vuosien raittius. Voit siis olla välittämättä joissakin ryhmissä kuulemastasi uskonnollisesta kielenkäytöstä.
 • Onko AA uskonnollinen lahko tai kultti?
  Ei ole! Uskonnollinen lahko tai kultti on yleensä muodostunut johtajansa ympärille ja sen tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat täydellinen sitoutuminen asialle niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. Kultit pyrkivät pitämään jäsenistään kiinni kaikin voimin eivätkä hyväksy irtaantumista eivätkä toisenlaisia ajatuksia. Mikään edellämainitusta ei pidä paikkaansa AA:ssa. Uusi tulokas AA:ssa saattaa miettiä että kuka AA:ssa on johtaja tai auktoriteetti. - Sellaista henkilöä ei ole, kaikki auktoriteetti kuuluu ryhmälle. Ryhmässä voi olla ja onkin palvelijoita jotka huolehtivat kokoustilasta, kahvinkeitosta ja palaverin kulusta sekä muista käytännön asioista, mutta he EIVÄT ole johtajia.
 • Miten liityn AA:n jäseneksi?
  Ainoa vaatimus AA jäsenyydelle on halu lopettaa juominen. Monilla ei aluksi ole edes tätä halua. AA:ssa ei ole jäsenhakemuksia, jäsenmaksua eikä jäsenkorttia. AA:han ei liitytä kuten esimerkiksi joihinkin yhdistyksiin. AA:n jäsen on kuka tahansa, joka itse sitä sanoo olevansa. Mene palaveriin ja käy palavereissa, niin voit katsoa olevasti AA:n jäsen jos niin haluat.
 • Onko AA:ssa sääntöjä?
  AA:ssa ei sääntöjä. AA:n 12. Askelta ovat ehdotettu ohjekokoelma henkilökohtaiseen toipumiseen ja AA:n 12. Perinnettä antavat suuntaviivat AA ryhmän toimintaan. Monien AA ryhmien toiminta saattaa näyttää sellaiselta että niitä ohjaisivat tietyt säännöt. Nämä toimintatavat ovat lähinnä ajan kuluessa muovautuneita käytäntöjä eivätkä sitovia sääntöjä, vaikka jotkut jäsenet niitä sellaisena pitävätkin. Kun tulet AA ryhmän palveriin, sinun oletetaan käyttäytyvän kohteliaasti ja kunnioittavan muita paikallaolijoita. AA:ssa suvaitaan usein erikoistakin käyttäytymistä. Jopa juopuneena palaveriin saapuva hyväksytään mukaan, mutta vain jos tämä henkilö pystyy käyttäytymään asiallisesti, puheoikeutta juopuneelle ei yleensä myönnetä.
 • Millaisia AA:n kokoukset ovat?
  Kaikki AA ryhmät ovat itsenäisiä ja päättävät omien palaveriensa sisällöstä ja muodosta. Jokainen ryhmä hoitaa asiansa mielensä mukaan, paitsi milloin on kysymyksessä AA:n kokonaisuus. Helpointa on käydä itse tutustumassa erilaisiin ryhmiin. Palaverissa voi olla paikalla 3 ihmistä tai useita kymmeniä. Usein AA palaverit ovat suljettuja eli tarkoitettu vain alkoholisteille (ja addikteille). Uudelta ihmisltä saatetaan kysyä että onko hän ensimmäistä kertaa AA:ssa. Voit vastata tai olla vastaamatta. Usein palaverin vetäjä lausuu ryhmälle tyypilliset avaussanat. Sitten saatetaan lukea ote jostakin AA -kirjasta. Usein ns. Isosta Kirjasta tai 12 Askelta ja 12 perinnettä -kirjasta tai jostakin muusta teoksesta. Tai sitten joku paikalla olevista jäsenistä pitää avauspuheenvuoron. Tyypillisesti seuraavaksi ryhmän jäsenet jakavat kokemuksensa ja/tai näkemyksensä palaverin tekstien aiheesta tai vain omian tuntemuksiaan. Muut kuuntelevat ja toisten puheenvuorojen suora kommentointi ei yleensä ole suotavaa. Palaverit voivat kestää tunnin tai kaksi tuntia ja päättyä sitten kun kaikki halukkaat ovat käyttäneet puheenvuoronsa. Jossakin vaiheessa ryhmissä saattaa kiertää vieraskirja johon voi halutessaan kirjoittaa etunimenstä tai haluamansa nimimerkin. Palavereissa kerätään usein myös "7. perinne" eli lahjoitus ryhmän juokseviin kuluihin (vuokraan, kahviin tms.), lahjoittaminen on vapaaehtoista.
 • Mikä on "Iso Kirja"?"
  Kirjan virallinen suomenkielinen nimi on "Nimettömät Alkoholistit". Se julkaistiin ensimmäisen kerran yhdysvalloissa (nimellä: "Alcoholic Anonymous") vuonna 1939. Sen on pääosin kirjoittanut Bill Wilson (Bill W., toinen AA:n perustajista) joka sai tukea kirjoittamiseen kahdelta ensimmäiseltä AA ryhmältä (New York ja Akron). Ensimmäinen suomenkielinen painos ilmestyi vuonna 1961. Iso Kirja jakautuu alkuperäisteoksen mukaan kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on ns. perusteksti eli ensimmäiset 162 sivua, jotka kuvaavat AA:n toipumisohjelman sisällön. Toinen osa käsittää alkuperäisteoksessa julkaistuja elämäntarinoita. Kolmas osa muodostuu suomalaisista elämäntarinoista. Isoa Kirjaa pidetään edelleen AA:n ytimenä. Jotkut pitävät kirjaa suorastaan pyhänä tekstinä, vaikka kirjassa itsessään sanotaan, että se ei sisällä lopullista tietoa alkoholismista toipumiseen. Otteita kirjasta luetaan useissa AA ryhmissä, monet jäsenet osaavat ulkoa lainauksia kirjasta mutta useat jäsenet eivät ole lukeneet sitä lainkaan. Ei ole olemassa ainoata oikaa tapaa käyttää Isoa Kirjaa toipumisessaan, mutta sitä voi pitää kertomuksena niistä olosuhteista ja ajatuksista joiden tuloksena AA on syntynyt.
 • Mitä ovat "Kaksitoista Askelta""
  Kaksitoista Askelta ovat AA:n ehdotuksia toimenpiteiksi alkoholismista toipumiseen. Vaikka Isossa Kirjassa sanotaan, että ne ovat vain ehdotuksia, monien mielestä ne ovat täysin välttämättömiä. Askeleiden arvostelu saattaa herättää hyvinkin voimakkaita mielipiteitä niihin luottavissa ihmisissä.
 • Miten uskonnottoman pitäisi suhtautua näihin Askeliin?
  Monet uskonnottomat AA jäsenet löytävät Askeleista viisautta ja ohjausta elämäänsä ja sopeuttavat Askeleet omaan maailmankuvansa mukaisiksi ja jättävät viittaukset jumalaan ja korkeampaan voimaan huomiotta. Kahdestatoista Askeleesta on muokattu useita uskonnottomaan maailmankatsomukseen soveltuvia versioita.
 • Mitä tarkoittaa Askelien "tekeminen"?"
  Joidenkin jäsenten mielestä 12. Askeleen noudattaminen kirjaimellisesti ja niissä ehdotettujen toimenpiteiden suorittaminen tarkasti Ison Kirjan ohjeiden mukaisesti ovat välttämätömiä. Jotkut ehdottavat, että Askeleet tehdään mahdollisimman nopeasti jotta toipuminen voisi alkaa ja Askeleet voisi sen jälkeen unohtaa, jotkut ovat sitä mieltä että Askeleet voidaa suorittaa elämän mittaisena haasteena. Monet pitävät Askeleita päivittäisinä ohjeina. On täysin sallittua suhtautua Askeliin niinkuin itse parhaaksi näet.
 • Mikä on "kummi" ja tarvitsenko sellaisen?"
  Kummi (tai tukihenkilö tai sponsori) on yleensä tulokasta kokeneempi AA:n jäsen, jonka tehtävänä on luottamuksellisesti opastaa tulokasta toipumisessa, raittiissa elämänhallinnassa ja mahdollisesti AA:n 12 Askeleeseen tutustumisessa. Kummin hankkiminen on täysin vapaaehtoista. Yleensa kummin on hyvä olla samaa sukupuolta tulokkaan kanssa.
 • Kuinka moneen kokoukseen pitäisi osallistua?
  Voit itse päättää täysin osallistumismäärästäsi. Yleensä suositellaan, että tulokas käy palaverissa mahdollisimman usein. On olemassa sanonta että "ensimäisinä raittiina 90 päivänä tulisi käydä 90 palaverissa", mutta tämä on täysin vapaaehtoista. Suositellaan myös että tulokas kävisi (mikäli mahdollista) eri ryhmien palavereissa jotta hän voisi löytää itselleen parhaiten sopivan tai sopivat AA ryhmät.
 • Kuinka kauan kokouksissa pitää käydä?
  Niin pitkään kuin haluat. Jotkut käyvät vain kerran ja toteavat että AA ei ole heitä varten. Jotkut käyvät palavereissa säännöllisesti viikkoja, kuukausia, vuosia ja vuosikymmeniä. Monille AA tarjoaa pitkäaikaisen vertaistuen joka tukee alkoholismista toipumista ja muuta elämänhallintaa. AA ei ole koulutusohjelma tai kurssi josta valmistuu tietyn ajan tai tiettyjen toimenpiteiden jälkeen.
bottom of page